Forskning på Hypnos

Hypnos är verkligen inte flummigt och ovetenskapligt. Här kan du läsa om mängder av studier – om hypnos ur ett vetenskapligt perspektiv. 

I Sverige får bara läkare/psykoterapeuter etc lova att de behandlar eller botar sjukdomar/ fobier, så jag ger inga löften om att jag botar någon sjukdom.

Men det kan vara härligt att veta i alla fall att det finns forskning som visar att hypnos kan ha god effekt vid t.ex. rökavvänjning, trauman, IBS, ångest, oro, depression, viktminskning, sömnlöshet, PTSD, för att stärka sig mentalt mm. mm.

Läs referenser från drygt 70 stycken av alla mina nöjda klienter här!

Intressant statistik – genomsnittliga effekter vid olika problem:

Psykoanalys:                  ~ 38% förbättring efter 600 sessioner
Kognitiv Beteendeterapi: ~ 72% förbättring efter  22 sessioner
Hypnosbehandling:         ~ 93% förbättring efter    6 sessioner
Källa: American Health Magazine.

Bevis för att hypnos är ett förändrat medvetandetillstånd


Sakari Kallio vid Högskolan i Skövde kunde tillsammans med finska kolleger visa att en person under hypnos fick en stirrande blick, och samtidigt en tydlig förändring i ögats reflexmässiga rörelser, vilket visar på att hypnos verkligen är förändrat medvetandetillstånd. Läs mer om det här!

Hypnos mot IBS (Irritable bowel syndrome)

Flertalet studier visar väldigt goda resultat när IBS-patienter behandlas med hypnos.

Hypnos mot IBS

 • 90 patienter som led av IBS och som inte svarat på annan behandling, fick 1 gång per vecka behandling med hypnos. Resultaten jämfördes med en kontrollgrupp. Vid uppföljningen 3månader senare visade det sig att hypnosgruppen mådde tydligt bättre än kontrollgruppen. Vid uppföljningen ett år senare visade sig resultaten bestå!
 • 45 personer med IBS som inte svarat på annan  behandling fick hypnosbehandling på ett sjukhus under 3 månader. Resultatet visade på en tydlig förbättring jämfört med kontrollgruppen. Även denna gång visade sig de positiva resultaten bestå vid uppföljningen 1 år senare.
 • 204 patienter som led av Irritable Bowel Syndrome (IBS) behandlades med hypnos. De följdes sedan upp så långt som 6 år senare (!) 71% av patienterna svarade bra på behandlingen. För 81% av de som svarade på behandlingen bestod effekten över tiden, t.o.m. vid uppföljningen sex år senare! Många upplevde också att de kände sig mindre oroliga, kände sig gladare i humöret, och många märkte att de behövde färre läkarbesök och färre mediciner efter hypnosbehandlingarna.
 • Patienter som blivit diagnostiserade med Irritable Bowel Syndrome (IBS) fick 12 sessioner hypnosterapi över en period av 12 veckor. (1 session per vecka).  Patienterna fick fylla i ett formulär där de fick berätta om sina symtom – detta gjordes dels innan studien påbörjades och tre månader efter studiens slut. Resultatet visade att hypnosbehandlingarna hade gett patienterna en större känsla av livskvalitet (extra starkt hos manliga patienter!) och patienterna upplevde att matsmältningssystemet inte längre påverkade dem lika negativt som förut. (extra positivt upplevde kvinnliga patienter detta!).

Hypnos mot ångest/oro

Hypnos mot Ångest och Oro
 • I en studie vid Yale University delade man in patienter som skulle opereras i tre olika grupper. En grupp  fick hypnos innan operationen, en grupp fick samtal och lite allmän extra support (men ingen hypnos) innan operationen, och en kontrollgrupp fick ett standardbemötande.Gruppen som fick hypnos-behandling var klart lugnare inför operationen än båda de andra grupperna. Medan de andra grupperna blev mer stressade när de kom in i operationssalen så hände motsatsen hos hypnosgruppen. När personerna som hypnotiserats kom in i operationssalen så sjönk istället deras stressnivå med 56%!Boka en tid

Hypnos mot ångest och stress

 • I en studie ville man granska och jämföra effekten av hypnos hos personer som hade sökt hjälp för antingen ångest, stress-relaterade symtom eller depression. Alla grupper visade sig må bättre av hypnosterapin men den allra bästa effekten fick de personer som hade lidit av ångest. Författarna till studien drar slutsatsen att hypnos därför förmodligen är extra effektivt mot reaktioner som handlar om att kroppen hamnar i panik-läge, när man t.ex. känner att man vill fly från en/flera situationer. (t.ex sådana reaktioner som kan uppstå vid fobier).
Hypnos mot stress

Hypnos för att sluta röka

 • En stor metaanalys från 2012 där man granskat flera olika randomiserade kontrollerade studier på totalt 273 patienter som behandlats med hypnos för att sluta röka kom fram till det är värt att rekommendera hypnos som behandling
  – resultaten var överlag goda!
Sluta röka med hypnos

Hypnos för att bli starkare mentalt och mer positiv inför en obehaglig situation

I en studie ville man granska effekten av hypnos på kvinnor som kände oro inför framtiden pg.a. att deras män skulle genomgå en koronar Bypass-operation.  Deras livskvalitet var sänkt pg.a. att de var ledsna och oroliga hur operationen skulle gå för deras män. Hälften av kvinnorna fick hypnos, de andra fick vara i en kontrollgrupp. Då kunde man se att de kvinnor som hade fått hypnos innan och efter makens operation kände sig psykiskt starkare, och hade minskad ångest och depression eftersom de kände ett större lugn och framtidstro.

Hypnos för inre lugn

Hypnos för att gå ner i vikt

 • I denna sammanställning så konstaterar man att hypnos är en av väldigt få alternativa metoder som har visat sig vara verkligt effektiva när det gäller att hjälpa människor att gå ner i vikt.
 • I en annan studie såg man att både rökare och icke rökare gick ner mer i vikt och fick lägre BMI om de behandlades med hypnos.
Hypnos - bantning -hypnos för att gå ner i vikt

Hypnos mot depression


På University of Calgary i Canada så jämförde man under 16 veckor effekten av Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Hypnosterapi på 84 personer med depression. Vid behandlingstidens slut hade båda grupperna börjat må bättre vad det gäller depressionen. Men hypnosgruppen uppnådde ännu bättre resultat än KBT-gruppen vad det gällde att minska depressionen, ångesten och känslan av hopplöshet.  Effekterna kvarstod även vid uppföljningen 1 år senare.

Hypnos mot depression

Hypnos mot depression och fobi

 • I en liten fallstudie så behandlades tre personer (två kvinnor och en man) som alla led av klinisk depression och fobi med hypnos. Under hypnossessionen gick man tillbaka till gamla traumatiska minnen och upplevelser och ”omprogrammerade” dem vilket ledde fram till att minnenas betydelse och inverkan på patientens liv förändrades till det bättre. När man senare gjorde en uppföljande undersökning så kunde man se att de positiva effekterna kvarstod.

Hypnos vid tandläkarskräck

 • I en studie på 137 patienter med tandläkarskräck kunde man se att av de 77 personer som fullföljde studien så visade sig Hypnos eller Kognitiv Beteendeterapi vara mer effektivt än narkos mot tandläkarskräcken.

Hypnos mot tandläkarskräck

Hypnos efter våldtäkt eller misshandel

Fyra kinesiska kvinnor (två stycken som utsatts för sexuella övergrepp som barn, ett våldtäktsoffer, och en som misshandlats av sin man) behandlades med hypnossessioner som anpassades efter patientens specifika situation.  Data från självrapporteringarna, objektiva observationer mm visar på att hypnosbehandlingarna ledde till en signifikant minskning av plågsamma symtom.

Hypnos mot Fibromyalgi

 • I en studie på University of Birmingham så jämförde man effekten av att ge suggestioner med eller utan hypnos till personer med fibromyalgi. Personerna som fick hypnos fick tydligt mer kontroll över sin smärta och upplevde en större minskning av själva smärtan jämfört med kontrollgruppen. Med hjälp av magnetkamera så kunde man dessutom mäta att det skedde en större påverkan i vissa specifika områden i hjärnan (som bl.a. är involverade vid smärtproblematik) hos gruppen som fick hypnos.
Hypnos vid fibromyalgi

Hypnos mot smärta/ Hypnos vid olika smärttillstånd

 • Randomiserade och kontrollerade studier indikerar att hypnos har en signifikant inverkan vid både akuta och kroniska smärttillstånd. Studier som visar aktiviteten i det centrala nervsystemet under en hypnos-session kan eventuellt förklara den troliga fysiologiska verkningsmekanismen.

 • I en studie på cancerpatienter som skulle genomgå benmärgstransplantation och cellgiftsbehandling så kunde man se att behandling med hypnos var mycket effektivare än t.ex. kognitiv beteendeterapi för att motverka smärta hos patienterna.
  Observera att jag inte utger mig för att behandla smärta, jag bara berättar om spännande forskning på området!

Hypnos för cancersjuka

 • I tidningen Psychiatric Medicine så förklaras det hur hypnos har bevisats vara extremt värdefullt vid behandlingen av cancerpatienter. Exempelvis har hypnos visat sig kunna hjälpa en cancerpatient att förflytta smärta till en annan kroppsdel, kontrollera illamående, som hjälp för att motverka ångest, depression, skuld, ilska, fientlighet, frustration, lågt självförtroende, för att tackla dödsångest, som visualisering för att åstadkomma hälsoförbättringar, för känslan av kontroll, för att motverka biverkningar. Dessutom konstaterar man att hypnos inte har visat sig har några obehagliga biverkningar, samt att effekterna kvarstår även efter avslutade hypnosbehandlingar.
  Observera att jag INTE utger mig för att behandla cancer (det får endast sjukvården göra enligt lag), jag bara berättar om spännande forskning på området!

 

Hypnos mot huvudvärk och migrän

 • 30 barn med en medelålder av 15 år som led av återkommande huvudvärk med hypnos. Ca 96% rapporterade att huvudvärken hade minskat i frekvens och/eller intensitet till följd av hypnosen.
 • 2 patienter som hade långvariga problem med migrän blev behandlade med hypnos i kombination med en slags handvärmningsteknik. Båda patienterna följdes upp (en efter 12 månader och en efter 9 månader). Behandlingen visade sig vara extremt effektiv vad det gällde att minska migränens intensitet, frekvens och varaktighet.

Hypnos vid migrän

Hypnos för att förebygga komplikationer vid graviditet

I en studie på gravida användes hypnos som tillägg till konventionell medicinsk behandling för att förebygga missfall och spädbarnsdödlighet vid graviditeter där barnet av olika orsaker föds för tidigt. Man jämförde med en kontrollgrupp som inte fick hypnosbehandling. I hypnosgruppen var det t.ex. färre barn som hade låg födelsevikt och man behövde göra färre kejsarsnitt.

Hypnos vid graviditet


Hypnos mot Tinnitus

39 patienter med allvarlig tinnitus behandlades i en studie med hypnos. Man följde upp resultatet efter 1 vecka, efter 1 månad, 3 månader och slutligen 6 månader efter behandling. Resultatet visade på att patienterna tack vare hypnoterapin hade fått en tydligt ökad livskvalité.

Hypnos mot Tinnitus

Hypnos mot klimakteriebesvär – värmevallningar

 • I en randomiserad kontrollerad studie som publicerats i tidningen Menopause under 2013 så kunde man se att hypnos var effektivt mot värmevallningar. En grupp fick 5 sessioner med hypnos samt en hypnos-inspelning att öva med hemma. Kontrollgruppen fick fem sessioner där man bara pratade om symtomen, fick en cd-skiva med information mm. 12 veckor senare hade hypnosgruppen fått 74% färre värmevallningar, i kontrollgruppen var det endast 13% färre. Hypnosgruppen rapporterade också en 80% minskning vad det gäller värmevallningarnas frekvens och svårighetsgrad medan kontrollgruppen jämfört med en minskning på 15 % i kontrollgruppen.  Hypnosgruppen började dessutom sova bättre!
Hypnos mot klimakteriebesvär

Hypnos mot sömnlöshet/insomnia

 • 84 ungdomar som led av insomnia (sömnlöshet) behandlades med hypnos. 90% av de 70 personer som led av försenad sömn upplevde en förbättring. 52% av de 21 patienter som brukade lida av återkommande uppvaknanden blev av med sina problem, 38% upplevde en förbättring. Av de patienter som samtidigt också hade lidit av andra somatiska problem (exempelvis bröstsmärtor, funktionell magsmärta, huvudvärk, och stämbandsinsuffiens) så upplevde 87% av patienterna att problemen antingen försvunnit helt eller minskat, till följd av hypnosbehandlingen.
Hypnos mot sömnproblem

Hypnos mot posttraumatiskt stress-syndrom (PTSD)

32 patienter som led av posttraumatiskt stress-syndrom (ett tillstånd av svår inre stress efter exempelvis krigsupplevelser, bränder, våldtäkt etc.) delades in i två grupper. Kontrollgruppen fick läkemedel i 14 nätter, den andra gruppen fick fyra sessioner på vardera 1,5 timmar hypnos över samma period. Efter två veckor mådde hypnosgruppen mycket bättre än den andra gruppen. Dessutom började hypnosgruppen sova bättre och kunna handskas med livet i vardagen mycket bättre än kontrollgruppen. Effekten kvarstod vid uppföljningen en månad senare.

Hypnos vid PTSD - posttraumatisk stress

Hypnos mot hudproblem

 • Artikeln beskriver hur hypnos i vissa fall har visat sig lösa upp eller minska problem såsom acne, psoriasis, vitiligo, herpes simplex, urticaria, atopiskt eksem, lichen mm.  Det har även visat sig att hypnos kan vara effektivt för minska oro och smärta i samband med olika hudbehandlingar.
Hypnos vid hudproblem

Hypnos mot Alzheimers/Demens

I en studie vid Universitetet i Liverpool kunde man se att hypnos saktade ner förloppet vid demens. Personer med demens behandlades med hypnos och resultatet blev förbättrat minne, förbättrad förmåga att koncentrera sig och ökad social samvaro, jämfört med kontrollgruppen som inte fick prova hypnos. Dessutom upplevde hypnosgruppen ökad förmåga till avslappning och motivation samt blev mer aktiva i vardagen vad det gällde att engagera sig i exempelvis matlagning.

Hypnos Alzheimers

Hypnos för att stärka ett svagt immunförsvar

I en australiensisk studie vid Murdoch University involverade man 45 friska barn och 45 barn som hade en historia av att drabbas av mer än 10 st luftvägsinfektioner det senaste året. En lägre koncentration av antikroppar (Immunglobulin) A anses öka risken för att drabbas av förkylningar och influensa medan en högre koncentration motverkar infektioner. En grupp behandlades med hypnotiska suggestioner till kroppen om att öka mängden Immunglobulin A, en annan grupp fick prova allmän avslappning utan sådana suggestioner, och en tredje sattes i en kontrollgrupp. I alla grupperna (både hos de friska och de med återkommande infektioner) som fick avslappning med eller utan hypnotiska suggestioner så ökade mängden antikroppar men hos hypnosgruppen så var resultatet allra bäst.

(Obs! Så här nu under virus-utbrottet i Sverige så vill jag förtydliga att jag INTE utlovar hypnos varken mot själva sjukdomen eller för immunförsvaret.
Texten ovan är endast en studiehänvisning)

Hypnos mot Alopeci (Alopecia Areata -fläckvis håravfall)

Hypnos vid alopeci

På Academic Hospital UZ i Bryssel fick 28 patienter som led kraftigt av fläckvis håravfall och som inte svarat på annan tidigare behandling prova behandling med hypnos. Med hypnosen fokuserade man både på symtomdämpande suggestioner och på att stärka upp självkänslan. Hos 12 patienter började håret växa igen, bland dessa tolv patienter så fanns också fyra st som t.o.m. tidigare hade varit helt skalliga!
Alla 28 patienter som fick hypnosterapi märkte också en tydlig minskning av ångest och depression.

Artikel om Hypnos vid operationer

I den här artikeln kan du läsa om hur det har visat sig att hypnos kan användas istället för narkos vid större operationer!  Läs artikeln från SVT här!

Jag vill återigen poängtera att som lagen ser ut i Sverige så får ingen som inte är läkare/psykoterapeut/psykolog utge sig för att bota/behandla några sjukdomar (det gäller alla s.k alternativa terapier, vare sig det handlar om akupunktur, massage etc. och oavsett vilka resultat man än har fått). Jag utlovar därför inte bot av sjukdomar med hypnos.

Jag är en hypnotisör som jobbar för att hjälpa dig att locka fram ditt absolut bästa och fria jag, hjälper dig att uppnå mål, och nå bortom dina begränsningar!
Hypnos är mental träning och upplyftande känslomässig booster i raketfart och kan ofta få väldigt trevliga bonuseffekter!

Läs här om vad några tidigare klienter har skrivit till mig om resultaten hos mig!

Boka en tid—————————————————————————————————–

Referenser

Lindfors P, Unge P, Arvidsson P, Nyhlin H, Björnsson E, Abrahamsson H, Simrén M. “Effects of gut-directed hypnotherapy on IBS in different clinical settings-results from two randomized, controlled trials.” Am J Gastroenterol. 2012 Feb;107(2):276-85. doi: 10.1038/ajg.2011.340. Epub 2011 Oct 4. Department of Internal Medicine, Institute of Medicine, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.

Gonsalkorale WM, Miller V, Afzal A, Whorwell PJ.  “Long term benefits of hypnotherapy for irritable bowel syndrome.” Gut. 2003 Nov;52(11):1623-9. Department of Medicine, University Hospital of South Manchester, Manchester, UK. wgonsalkorale@compuserve.com

Al Sughayir MA. ”Hypnotherapy for irritable bowel syndrome in Saudi Arabian patients.” East Mediterr Health J. 2007 Mar-Apr; 13(2):301-8. Department of psychiatry, College of Medicine, King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia

Saadat H, Drummond-Lewis J, Maranets I, Kaplan D, Saadat A, Wang SM, Kain ZN. ”Hypnosis reduces preoperative anxiety in adult patients.” Anesth Analg. 2006 May;102(5):1394-6. Center for the Advancement of Perioperative Health, Department of Anesthesiology, Yale University School of Medicine, New Haven, Connecticut 06510, USA.

 

Tahiri M, Mottillo S, Joseph L, Pilote L, Eisenberg MJ.Alternative Smoking Cessation Aids: A Meta-analysis of Randomized Controlled Trials.Am J Med. 2012 Jun;125(6):576-84. Epub 2012 Apr 11.

de Klerk JE, du Plessis WF, Steyn HS. “The effect of hypnotherapeutic ego strengthening with female spouses of South African coronary artery bypass surgery patients.” Am J Clin Hypn. 2006 Jul;49(1):59-72. Unitas Hospital, Pretoria, Sinoville.

Steyer TE, Ables A. “Complementary and alternative therapies for weight loss.Prim Care. 2009 Jun;36(2):395-406. Department of Family Medicine, Medical University of South Carolina, 9228 Medical Plaza Drive, Charleston

Johnson DL. ”Weight loss for women: studies of smokers and nonsmokers using hypnosis and multicomponent treatments with and without overt aversion.” Psychol Rep. 1997 Jun;80(3 Pt 1):931-3.

Alladin A, Alibhai A. Cognitive hypnotherapy for depression: an empirical investigation.Int J Clin Exp Hypn. 2007 Apr;55(2):147-66. University of Calgary, Calgary, Alberta, Canada.

By Gravitz, Melvin A.  ”Memory reconstruction by hypnosis as a therapeutic technique.”
Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, Vol 31(4),    1994, 687-691.
 

Derbyshire SW, Whalley MG, Oakley DA. “Fibromyalgia pain and its modulation by hypnotic and non-hypnotic suggestion: an fMRI analysis.” Eur J Pain. 2009 May;13(5):542-50. Epub 2008 Jul 23. School of Psychology, University of Birmingham

Patterson DR, Jensen MP. “Hypnosis and clinical pain.” Psychol Bull. 2003 Jul;129(4):495-521. Department of Rehabilitation Medicine, University of Washington School of Medicine, Seattle 98104, USA.

Wannemueller A, Joehren P, Haug S, Hatting M, Elsesser K, Sartory G. “A practice-based comparison of brief cognitive behavioural treatment, two kinds of hypnosis and general anaesthesia in dental phobia.Psychother Psychosom. 2011;80(3):159-65. Epub 2011 Mar 3.Department of Clinical Psychology, University of Wuppertal, Wuppertal, Germany.

Poon MW. ”Hypnosis for complex trauma survivors: four case studies.” Am J Clin Hypn. 2009 Jan;51(3):263-71. Clinical Psychological Unit 3, Social Welfare Department, 14/F Cornwall House, Taikoo Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong.

Syrjala KL, Cummings C, Donaldson GW. Hypnosis or cognitive behavioral training for the reduction of pain and nausea during cancer treatment: a controlled clinical trial.Pain. 1992 Feb;48(2):137-46. Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, WA 98104

Levitan AA. “The use of hypnosis with cancer patients.”  Psychiatr Med.1992;10(1):119-31. University of Minnesota

Anbar RD, Zoughbi GG. ”Relationship of headache-associated stressors and hypnosis therapy outcome in children: a retrospective chart review”. Am J Clin Hypn. 2008 Apr;50(4):335-41. Department of Pediatrics, University Hospital, State University of New York Upstate Medical University Syracuse, NY 13110, USA

Graham G.W. (1975) Hypnotic treatment for Migraine Headaches. International Journal of Clinical and experimental Hypnosis, 23:48.

Shah MC, Thakkar SH, Vyas RB. Hypnosis in pregnancy with intrauterine growth restriction and oligohydramnios: an innovative approach. Am J Clin Hypn. 2011 Oct;54(2):116-23. Medical College and SSG Hospital, Vadodara, Gujarat, India.

Yazici ZM, Sayin I, Gökkuş G, Alatas E, Kaya H, Kayhan FT. “Effectiveness of Ericksonian hypnosis in tinnitus therapy: preliminary results.B-ENT. 2012;8(1):7-12.Bakirköy Education and Training Hospital, Clinic of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Istanbul, Turkey.

Studien kommer att publiceras i marsnumret 2013 i tidningen Menopause. Studien har genomförts av forskare från The Mind-Body Medicine Research Laboratory, Baylor University, Waco, TX; the school of Nursing at Indiana University in Indianapolis, IN; och The College of Education at the University of Texas, Austin.

Anbar RD, Slothower MP. “Hypnosis for treatment of insomnia in school-age children: a retrospective chart review.BMC Pediatr. 2006 Aug 16;6:23.Department of Pediatrics, University Hospital, State University of New York Upstate Medical University, Syracuse, NY, USA.

Abramowitz EG, Barak Y, Ben-Avi I, Knobler HY. “Hypnotherapy in the treatment of chronic combat-related PTSD patients suffering from insomnia: a randomized, zolpidem-controlled clinical trial.” Int J Clin Exp Hypn. 2008 Jul;56(3):270-80. Israel Defense Forces, Mental Health Department, Israel

Shenefelt PD. “Biofeedback, cognitive-behavioral methods, and hypnosis in dermatology: is it all in your mind?” Dermatol Ther. 2003;16(2):114-22. Division of Dermatology and Cutaneous Surgery, Department of Internal Medicine, College of Medicine, University of South Florida, Tampa, Florida 33612, USA.

”Alternative Approaches to Supporting Individuals With Dementia: Enhancing Quality of Life Through Hypnosis,” Alzheimer’s Care Today 2007, volume 8, number 4, pages 321-331.

 
Willemsen R, Vanderlinden J,  ”Hypnotic approaches for alopecia areata”. Int J Clin Exp Hypn. 2008 Jul;56(3):318-33. doi: 10.1080/00207140802041942. Department of Dermatology, Academic Hospital UZ Brussel, Brussels, Belgium.
Viabanner 2014