Forskning om D-vitamin

Här kan du läsa studier/forskning på D-vitamin vad det gäller t.ex depression, blodtryck, cancer, IBS, smärtor, muskelstyrka mm. Likaså kan du läsa mer här om ett vanligt genfel som kan försvåra upptaget av D-vitamin. (Ta reda på om du har ett sådant genfel här och kan behöva mer D-vitamin än folk överlag!). Denna sida är inte att betrakta som råd vid sjukdom utan är enbart en hänvisning till forskning.

 

OBS! Alltför låga doser D-vitamin gör som regel inte någon skillnad. D-vitamin bör helst kombineras med K-vitamin (läs mer om varför här!) och Magnesium! Läs också mer längst ner i texten om överdosering samt om problemet med tabletter som kombinerar kalk och D-vitamin.

Forskning om D-vitamin

D-vitamin och Depression

 • I en studie vid Georgia State University samlades data in på 7970 personer mellan 15 och 39 år. Då kunde man se att fanns ett samband mellan låga D-vitaminnivåer och depression.Detta är förstås inget bevis i sig för att D-vitaminbristen orsakar depressionen, men studierna nedan tyder på det.

   

 • En amerikansk studie vid The Union Memorial Hospital, Baltimore visade att när patienter med årstidsbunden depression behandlades med en kraftfull dos av D-vitamin (en engångsdos på 100 000 IE) så mådde de betydligt bättre än om de fick ljusbehandling.
  Depression - D-vitamin
 • I en norsk studie vid Universitetet i Tromsö så undersöktes 441 överviktiga personer och då upptäckte man att de som hade låga D-vitaminnivåer i blodet i större utsträckning led av depression än de som hade högre D-vitaminnivåer. Efter det konstaterandet så delade man in gänget i tre grupper. En grupp fick en hög dos på 40 000 IE D3 per vecka, en grupp fick 20 000 IE (motsvarande ca 3000 IE per dag) och den sista gruppen fick bara sockerpiller under ett års tid. Båda grupperna som fick D-vitamin fick en kraftig minskning av de depressiva symtomen jämfört med de som åt sockerpiller.

  ——————————————————————

   

D-vitamin och övre luftvägsinfektioner

 • I en metaanalys där olika studier jämfördes så kunde man se att det var färre som drabbades av övre luftvägsinfektioner bland de som hade fått tillskott av D-vitamin, jämfört med kontrollgrupper. Obs! Det har också förekommit studier där D-vitamin inte visat sig ha en skyddande effekt mot influensa. Ofta har man i dessa studier gett doser som ofta varit på ca 1000 IE/dag eller lägre – vilket är mindre än hälften av den dos som många studier indikerat att vi behöver.

   

 • I en studie på friska vuxna såg man att personer med låga nivåer av D-vitamin i dubbelt så hög utsträckning smittades med influensa jämfört med personer med höga D-vitaminnivåer.
 • En studie visade på att personer med D-vitaminnivåer över 38ng/ml blev friska från influensa efter i snitt 2 dagar. De personer som hade D-vitaminnivåer Under 38ng/ml behövde i snitt 9 dagar för att tillfriskna från influensa.

   

 • (I en amerikansk studie på äldre afro-amerikanska kvinnor så gav man antingen 800 IE D-vitamin/dag eller placebo i 2 år, därefter 2000 IE D-vitamin/dag under det tredje året, eller en placebotablett/dag. Resultatet blev att D-vitamingruppen hade färre influensa-symtom jämfört med placebogruppen. Endast en person i D-vitamingruppen fick influenza när dosen var uppe i 2000 IE. Däremot var det 30 stycken fall av influensa eller förkylning under det tredje året i placebogruppen. I placebogruppen fick de allra mest influensasymtom på vintern, medan de fåtal som fick influensa i D-vitamingruppen fick symtom som inte kunde kopplas till en specifik årstid.)

influensa

D-vitamin och influensa hos skolbarn

 • I en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie på skolbarn så jämfördes antalet fall av influensa bland de som fick D-vitamintillskott under vintern jämfört med de som fick placebo. Det var nästan hälften så många som drabbades av influensa i D-vitamingruppen jämfört med placebogruppen. Bland de barn som hade en historia av astmaproblematik så var skillnaden mellan D-vitamingruppen och placebogruppen ännu större till D-vitamingruppens fördel.

artrit

D-vitamin mot Reumatoid Artrit

 •  I en stor metaanalys som granskade mängder med studier och som involverade över 200 000 personer totalt så kom man fram till att lågt D-vitaminintag ökar risken för att reumatoid artrit. De med högst D-vitamin-intag hade 24,2% lägre risk att drabbas av reumatoid artrit jämfört med de som hade lägst intag. Metaanalysen kom också fram till att D-vitamin verkar minska själva sjukdomsaktiviteten och alltså kan vara positivt även för den som redan har drabbats av reumatiska symtom.

  ——————————————————————————————–

  D-vitaminbrist hos äldre och dess effekt på muskelstyrka och fysisk prestation

 • I en studie vid Cukurova University i Turkiet så tog man D-vitaminprover på 116 personer som var över 65 år gamla. Endast D-vitaminbrist och muskelstyrka hos äldre5,2 % visade sig ha normala nivåer i kroppen! Bristen behandlades sedan med en megados D-vitamin (i en engångsdos) antingen som en injektion direkt i en muskel eller som oralt tillskott. Muskelstyrkan mättes sedan i quadriceps-muskeln med en handhållen s.k. dynamometer. Tolv veckor senare kunde man konstatera att muskelstyrkan kraftigt hade förbättrats i båda grupperna. Dock var det endast i gruppen som fick D-vitamin injicerat som man kunde se att även den allmänna fysiska prestationsförmågan hade förbättrats.

————————————————————————

D-vitamin för att förebygga cancer

 • I en rapport från The University of California i USA så konstaterar man att högre nivåer av D-vitamin i kroppen är sammankopplat med en minskad risk för cancer i bröst, tjocktarm, äggstockar, bukspottkörteln, samt en minskad risk för aggressiv prostatacancer. Man beräknar att om D-vitaminhalterna i blodet skulle öka till 100-150 nmol/liter så skulle vi förhindra ca 58 000 fall av bröstcancer och 49 000 nya fall av kolorektal cancer varje år och tre fjärdedelar av dödsfallen från dessa orsaker till cancersjukdomar i USA och Kanada. Här grundar man sig på observationsstudier i kombination med en randomiserad studie.
 • Man gör också bedömningen att antalet dödsfall i bröst, kolorektal eller prostatacancer skulle kunna minska med hälften. Man skriver också att det inte finns några direkta risker med att rekommendera 2000IE/dag av D-vitamin och att man bör rekommendera att halten av D-vitamin ska ligga på 100-150nmol/liter.

  Boels kommentar: I Sverige så rekommenderar läkare oftast bara D-vitamintillskott vid halter under 75nmol/liter i blodet, vilket alltså ifrågasätts av allt fler experter.

 • I en annan studie från 2016 på kvinnor så såg man att D-vitaminnivåer på minst 40ng/ml var associerat med över 65% minskad risk för att få cancer jämfört med hos de som låg på betydligt lägre D-vitaminnivåer. Läs mer om studien här!

——————————————————————————

D-vitamin och prostatacancerprostatacancer

 • En studie från 2012 indikerade att patienter med låg-risk prostatacancer kan ha en fördel av att äta D-vitamin i doser på 4000 IE (100 mcg) per dag. Hos 55% av patienterna förbättrades olika värden bl a det s.k. Gleason Score. PSA-värdet påverkades dock inte. Läs mer här!
 • I en polsk studie så jämförde man D-vitaminnivåerna hos män med prostatacancer jämfört med män som endast hade en godartad prostataförstoring. Då såg man tydligt att patienterna med prostatacancer hade D-vitaminbrist med en medelnivå av D-vitamin på 25,3 ng/ml jämfört med patienterna med godartad prostataförstoring som hade ett medelvärde på 34,8 ng/ml.  Se studien här!——————————————————————————

  En studie som indikerar VARFÖR D-vitamin kan spela roll vid cancer (vid prostatacancer men ev även andra cancerformer)

 • D-vitamin har visat sig påverka genuttrycket av genen GDF-15 (Growth inflammationDifferentiation factor-15) väldigt positivt.  I en studie från 2014 så upptäckte man att GDF-15 saknades när man gjorde provtagning av inflammationsdriven prostatacancer. I de fall där man haft en prostatacancer utan någon tydlig inflammation i botten så finns däremot GDF-15 där. GDF-15 har visat sig minska frisättning av TNF-alfa från immunceller och TFN-alfa triggar inflammation. 

  Alltså; D-vitamin verkar alltså stimulera GDF-15 som behövs för att hålla nere inflammationer. Dessutom; så har det också visat sig att genen GDF-15 även motverkar inflammationer genom att hämma ett ämne som kallas för NFkB. NFkB har tidigare i flertalet studier visat sig trigga inflammation och bidra till tumörbildning och tumörtillväxt. Det kan också vara värt att känna till att forskning tyder på att inflammationer är pådrivande vid flera cancerformer, även magcancer och tarmcancer.  Läs mer om studien här!

  Boels kommentar: Man behöver förstås forska mer på detta men här kan vi ev ha en delförklaring om inte annat till varför D-vitamin verkar vara så viktigt i sammanhanget! ——————————————————————————-

D-vitamin och blåscancer

I en metaanalys där man granskade totalt 7 studier så blev slutsatsen att blåscancerD-vitaminnivåer på 30ng/ml (75nmol/liter) eller högre var associerat med en ca 60% minskad risk för blåscancer. 

Boels kommentar: Dock ska man vara medveten om att ett samband inte nödvändigtvis är detsamma som ett bevis för orsak och verkan. På samma sätt som det kanske föds fler barn de år som det finns fler storkar utan att det för den skull betyder att det är storken som kommer med barnen. Med tanke på att det kommer allt fler studier på området D-vitamin och cancer som ser positiva ut så kan man dock ana att sambandet inte bara är en slump i detta fall.  Se studien här!

——————————————————————————–

D-vitamin och Äggstockscanceräggstockar

I en studie från 2016 så såg man att personer som hade ett genetiskt problem med D-vitaminupptaget (sådant kan upptäckas i gentest) löpte högre risk för att drabbas av äggstockscancer. De upptäckte att för varje minskning av D-vitaminnivå i kroppen med 8ng/ml så ökade risken för äggstockscancer hos kvinnan med 1,27 ggr. Läs mer här!

———————————————————————————–

D-vitamin och njurcancernjurar

I en stor metaanalys där man granskade 9 andra studier på området, som inkluderade totalt över 130 000 personer så drog man slutsatsen att personer som hade en låg D-vitaminnivå löpte 21% ökad risk för njurcancer jämfört med personer med en högre D-vitaminnivå. Läs mer här!

————————————————————————————

D-vitamin och överlevnad vid tarmcancertarmar

I en studie från 2015 så upptäckte man att personer med tarmcancer med metastaser levde längre om de hade högre D-vitaminnivåer jämfört med personer med lägre D-vitaminnivåer. Patienterna i gruppen med de högsta D-vitaminnivåerna överlevde i snitt 32,4 månader jämfört med 24,5 månader jämfört med de med lägst nivåer.

Läs mer här!

 


D-vitamin och gynekologisk cancer (äggstockscancer, livmoderhalscancer, livmodercancer mm)


I den här vetenskapliga artikeln visar man på flera indikationer på att D-vitaminbrist verkar vara involverat vid olika typer av gynekologisk cancer, framförallt att det ser ut att kunna bidra till att man insjuknade från första början. Man diskuterar också i att artikeln att man ser att VDR-receptorn (som just ansvarar för D-vitaminupptaget och som kan mätas med gentest) ser ut att vara uppreglerad vid gynekologiska cancersjukdomar (äggstockscancer, livmoderhalscancer mm) som om kroppen vill försöka ta upp mer D-vitamin. Läs artikeln här!

—————————————————-
D-vitamin och Alzheimers

I en metaanalys från 2015 där man granskade olika studier så blev slutsatsen följande;

personer med D-vitaminbrist definierat av nivåer lägre än 20ng/ml (50nmol/Liter) löpte en ökad risk för att drabbs av Alzheimers med 21% jämfört med personer vars D-vitaminnivåer låg över 20ng/ml (50nmol/L). Dessutom; de som konstaterades ha D-vitaminbrist hade en 63% ökad risk för att bli dementa i jämförelse med de som inte ansågs ha brist.
—————————————————–

D-vitaminets betydelse vid ospecifika led- och muskelsmärtorartros1

Vid Qazvin University of Medical Science i Iran så mätte man D-vitaminnivåerna hos

62 vuxna personer som klagade på ospecifika led- och muskelsmärtor. Trots att studien genomfördes i varma Iran så visade sig de flesta (95,4%!) ha D-vitaminbrist. D-vitamintillskott gavs till de som hade brist. Smärtan visade sig lindras hos hela 85,5% (53 patienter). Hos de få som inte svarade på tillskottet så visade det sig att deras D-vitaminnivåer i kroppen av någon anledning inte hade höjts lika mycket av tillskottet som hos gruppen som märkte resultat, trots att de hade fått samma tillskott. Se studien här.

MS

D-vitamin och MS (Multipel skleros)

Notera bilden ovan! ju mer solfattiga länder desto fler MS-fall!

 • En studie från 2012 på personer med Optisk neurit (ett slags förstadium som ofta leder till MS) visade att D-vitamintillskott till de som hade låga D-vitaminnivåer tydligt minskade risken för att utveckla MS hos personer med hög risk för att drabbas av tillståndet, samt att D-vitamin minskade antalet hjärnskador som kunde testas med en MRI-skanning. I denna studie gav man väldigt höga doser på 50 000 IE/vecka (ca 7000IE/dag). Läs mer.
 • En studie på 181 patienter visade att högre nivåer av D-vitamin är associerat med minskat handikapp hos personer med MS. Se här
 • En större metaanalys där man granskade en mängd studier visade att personer med högre nivåer av D-vitamin var mindre benägna att drabbas av MS, samt att MS-sjuka hade lägre D-vitaminnivåer jämfört med kontrollgrupper. Läs mer här.Obs! Det finns också några studier som inte har visat resultat. Styrkan på D-vitamintillskottet, längden på studierna och svårighetsgrad av MS kan säkert spela viss roll där.

högt blodtryck

D-vitamin och högt blodtryck

 • I en väldigt stor engelsk metaanalys från 2013 på över 280 000 personer (!) där man granskade mängder med studier så kom fram till att för varje ökning av D-vitaminnivåerna med 10ng/ml så minskade risken för att få högt blodtryck med 12%. De som hade högst D-vitaminnivå hade 30% minskad risk för att få högt blodtryck jämfört med personerna med lägst D-vitaminnivå.

  Se studien här!

 • I en italiensk studie från 2013 så gav man en mindre grupp av 15 personer som hade konstaterat högt blodtryck och låga D-vitaminnivåer tillskott av 25 000 IE D-vitamin/vecka (= 3570 IE/dag) under 8 veckor. Detta visade sig tydligt sänka blodtrycket. Man såg också en minskning av renin och aldosteron i plasman. (vilket har betydelse för blodtrycket.) Se studien här!
autism

D-vitamin och Autism

En studie på 40 personer från Färöarna visade att personer med Autism hade lägre D-vitaminnivåer än deras föräldrar eller syskon och lägre jämfört med friska individer. Män verkade i denna studie oftast ha lägre D-vitaminnivåer än kvinnor.

Se studien här!—————————————————————————

D-vitamin och IBS (Irritable bowel syndrome)

ibs

– I en rapport som kikade på flertalet studier så konstaterade man att det finns 7 studier på en ev koppling mellan D-vitaminbrist och tarmsjukdomen IBS. Två studier rapporterade förbättring av IBS symtomen och förbättrad livskvalitet med D-vitamintillskott.

Alla fyra observationsstudier som granskade visade på att en ganska stor andel av patienterna som led av IBS hade D-vitaminbrist. Se rapporten här!

DNAGenetiska orsaker till D-vitaminbrist

Visste du förresten att du kan ha genetiska anlag för att få D-vitaminbrist?

En del människor föds med en slags defekt på en gen som kallas VDR som

gör att deras kroppar har svårt att svara korrekt på det D-vitamin de får i sig.

Läs mer om den genen här! 

De har alltså anlag för att lättare drabbas av de sjukdomar och hälsoproblem som D-vitaminbrist bäddar för och behöver som regel högre doser än gemene man för att må bra. Ett Gentest visade att jag själv hade problem med just denna gen. Vilket förklarar varför jag hela mitt liv mått så fantastiskt bra i solen….(och så förjävligt vintertid..)

OBS! Eftersom D-vitamin reglerar många andra gener i kroppen så är det extra viktigt att du har en god förmåga att använda D-vitamin ordentligt i kroppen. Inte minst är det bra att veta hur din D-vitamin-gen fungerar om du vill skaffa barn framöver så att inte barnet löper ökad risk för att drabbas av problem som är sammanlänkade med D-vitaminbrist!  Personer med problem med D-vitamingenen kan behöva högre doser än gemene man!

Om du misstänker samma problematik hos dig själv så kan jag hjälpa dig med ett DNA-test där du kan få veta mer om dina förutsättningar.

Läs mer om testet DNA-Health där du kan se över D-vitamingenen samt en mängd andra gener som du kan reglera för att optimera dina chanser till att leva ett friskt och långt liv!

Bra att veta angående provsvar av D-vitamin 

– Det finns idag ingen konsensus kring vilken nivå av D-vitamin som egentligen är optimal!  IOM (Institut of Medicine) anser t.ex. att tillräcklig nivå är om 25(OH)D ligger över 50 nmol/L, medan American Endocrine Society rekommenderar gränsvärde på 75 nmol/L (30 ng/ml).

– Man kan mäta antingen i ng/ml eller nmol/Liter (1ng/ml = 2,5nmol/liter). Det är viktigt att inte blanda ihop!

– Det är skillnad på vad som är en tydlig och sjuklig Brist och på vad som räknas som Optimal nivå (den nivå där din kropp fungerar som absolut bäst!). Du kan alltså kanske höra av läkaren att du inte har en brist men ändå inte ligga på den nivå där din kropp fungerar som allra bäst.

Många läkare säger t.ex. att du inte har brist om du ligger över 25nmol/liter och det kan vara korrekt i sig om man pratar allvarliga svältsjukdomar. MEN det är absolut inte detsamma som att du ligger på din Optimala nivå.

 

Som en jämförelse kring förvirringen så skriver sidan Internetmedicin följande;

< 25 nmol/L D-vitaminbrist
25-50 nmol/L Otillräckliga nivåer
> 50 nmol/L Tillräckliga nivåer
75 nmol/L Optimal nivå
> 125 nmol/L Potentiellt farlig nivå
> 250 nmol/L Potentiellt toxisk nivå

…medan läkaren Andreas Eenfeldt (känd som Kostdoktorn) som grävt mer i forskning kring D-vitamin och har ett stort intresse för kostfrågor lyfter fram följande lista;

D-vitamintabellTotalt olika bedömningar som du kan se! Personligen anser jag att det mesta tyder på att sidan Internetmedicin är lite väl överförsiktiga i sin bedömning.

 

Angående siffrorna för Rekommenderat dagligt intag

Dessa siffror är oerhört lågt satta och överensstämmer egentligen inte med någon forskning idag. De ligger dessutom ohyggligt långt ifrån de värden du kan få under en liten stund i solen på sommaren. 

 

Angående överdosering av D-vitamin

Media som älskar negativa löpsedlar larmar lite då och då om att D-vitamin skulle vara farligt….för att nästa dag betona att det är jätteviktigt med D-vitamin.  De pendlar som med mycket annat för att sälja tidningar.
Men det finns några saker som jag skrev högst upp i texten som kan vara bra att vara medveten om:
D-vitamin hjälper kroppen att ta upp kalk. Kalk i skelettet är bra men inte kalk i blodkärlen eller i njurarna. Kalk i kärlen kan ge hårda stela kärl (som kan vara en trigger för hjärt och kärlproblem) och kalk i njurarna kan trigga njursten. Detta kan framförallt bli problematiskt om man samtidigt med D-vitamin äter höga doser kalktabletter eller använder väldigt stora mängder mjölkprodukter.
För att kalken ska gå in i skelettet istället för att stanna i blodet så behöver vi framförallt K-vitamin och Magnesium.
För då kommer vi runt det problemet.
Av denna anledning är det lite märkligt att när många läkare skriver ut D-vitamin så gör de det i kombination med en massa Kalk (kalcium) men utan något tillägg av K-vitamin eller magnesium. Kalktabletter har också visat sig i en stor studie öka risken för hjärtinfarkt!

Att bara lassa på med kalk i tron att det kommer att stärka skelettet utan att ha någon koll på vart kalken tar vägen i kroppen är lite som att slänga en massa tegelstenar på marken och tro att det då automatiskt blir ett hus. Mjölkprodukter och kalktabletter har en obalans här; en massa kalk men inget magnesium eller K-vitamin.

Det går åt magnesium för att D-vitaminet ska fungera bra i kroppen. Vid högre doser av D-vitamin kan du därför må bra av att lägga till magnesium för då löper du ingen risk för att få magnesiumbrist-symtom. Ytterligare ett problem med just tabletter bestående av kalk och D-vitamin är att kalk motverkar magnesiumets effekter i kroppen. Och det kan leda till muskelkramper, förstoppning, lågt humör, sendrag mm.
Gröna bladgrönsaker däremot är t.ex. rika på både kalk, k-vitamin och magnesium. Balanserat och genomtänkt.

Sammanfattningsvis så finns det dock många rapporter på att D-vitamin UTAN tillägg av kalk är säkert i doser på åtminstone ca 100 mcg (4000 IE/dag). Flera rapporter visar även på att vi kan behöva mer än så i olika lägen. Men allra bäst är att kombinera med K-vitamin och Magnesium.

Vill du läsa mer om forskning? Klicka då på någon av länkarna nedan!

Forskning på K-vitamin

Forskning på Omega 3.

Forskning på Probiotika.

Forskning på Superfoods.

Forskning på vad Hypnos kan hjälpa mot

Eller vill du få hjälp med din egen hälsa?

Boka en hälsorådgivning här! (på plats eller via Skype)

Boka ett Gentest – lär hur du kan göra det bästa av de genetiska förutsättningar du har!

—————————————————————————————————

Referenser:

Depression

V. Ganji, C. Milone, M.M. Cody, F. McCarthy, Y.T. Wang. “Serum vitamin D concentrations are related to depression in young adult US population: the Third National Health and Nutrition Examination Survey”  International Archives of Medicine. Georgia State University. 2010, 3:29 doi:10.1186/1755-7682-3-2

Gloth FM 3rd, Alam W, Hollis B. “Vitamin D vs broad spectrum phototherapy in the treatment of seasonal affective disorder”. J Nutr Health Aging. 1999;3(1):5-7.

Jorde R, Sneve M, Figenschau Y, Svartberg J, Waterloo K. ”Effects of vitamin D supplementation on symptoms of depression in overweight and obese subjects: randomized double blind trial.” J Intern Med. 2008 Dec;264(6):599-609.

Luftvägsinfektioner/influensa

Charan J1, Goyal JPSaxena DYadav P.  Vitamin D for prevention of respiratory tract infections: A systematic review and meta-analysis.” J Pharmacol Pharmacother.

2012 Oct;3(4):300-3. doi: 10.4103/0976-500X.103685. 1Department of Pharmacology, Govt. Medical College, Rajkot, India.
 
 
 
 

Urashima, M. Segawa, T. Okazaki, M. Kurihara, M. Wada, Y. Ida, H. ”Randomized trial of vitamin D supplementation to prevent seasonal influenza A in schoolchildren.” Am J Clin Nutr. 2010 May; 91 (5): 1255-60. Division of Molecular Epidemiology, Jikei University School of Medicine, Nishi-shimbashi 3-25-8, Minato-ku, Tokyo 105-8461, Japan

 Reumatoid artrit

Song GG, Bae SC, Lee YH. ”Association between vitamin D intake and the risk of rheumatoid arthritis: a meta-analysis.” Clin Rheumatol. 2012 Sep 2. [Epub ahead of print]. Division of Rheumatology, Department of Internal Medicine, Korea University Anam Hospital, Korea University College of Medicine, 126-1, South Korea.

 
Tellioglu A, Basaran S, Guzel R, Seydaoglu G. Maturitas. ”Efficacy and safety of high dose intramuscular or oral cholecalciferol in vitamin D deficient/insufficient elderly.” 2012 Aug;72(4):332-8. doi: 10.1016/j.maturitas.2012.04.011. Epub 2012 May 20. Faculty of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Cukurova University, Adana 01330, Turkey
 
D-vitamin och Cancer

Garland CF, Gorham ED, Mohr SB, Garland FC.  “Vitamin D for cancer prevention: global perspective.” Ann Epidemiol. 2009 Jul;19(7):468-83. Department of Family and Preventive Medicine, University of California San Diego, La Jolla, CA, USA.

McDonnell SL, Baggerly C, French CB, Baggerly LL, Garland CF, Gorham ED, et al. Serum 25-Hydroxyvitamin D Concentrations ≥40 ng/ml Are Associated with >65% Lower Cancer Risk: Pooled Analysis of Randomized Trial and Prospective Cohort Study. PLoS ONE, 2016.  e0152441.

Vitamin D3 Supplementation at 4000 International Units Per Day for One Year Results in a Decrease of Positive Cores at Repeat Biopsy in Subjects with Low-Risk Prostate Cancer under Active Surveillance  J Clin Endocrinol Metab (2012) 97 (7): 2315-2324. 01 July 2012

Wieczorek K. et al. “The comparison between vitamin d concentration in upper silesia patients with prostate cancer and with benign prostatic hyperplasia.” Journal of biological regulators and homeostatic agents, 2015.

 

James R. Lambert, Ramon J. Whitson, Kenneth A. Iczkowski, Francisco G. La Rosa, Maxwell L. Smith, R. Storey Wilson, Elizabeth E. Smith, Kathleen C. Torkko, Hamid H. Gari, M. Scott Lucia. Reduced expression of GDF-15 is associated with atrophic inflammatory lesions of the prostate. The Prostate, 2014; DOI: 10.1002/pros.22911

Zhao Y, et al., Comparative effi cacy of vitamin D status in reducing the risk of bladder cancer.  Nutrition, 2016.

Ong J. Association of vitamin D levels and risk of ovarian cancer: a Mendelian randomization study. International Journal of Epidemiology Advance, 2016.

Guangzheng Lin, et. al. Examining the association of circulating 25-hydroxyvitamin D with kidney cancer risk: a meta-analysis. International Journal of Clinical and Experimental Medicine, 2015.

Ng, K. et al. Vitamin D status and survival of metastatic colorectal cancer patients: Results from CALGB/SWOG 80405. Gastrointestinal Cancers Symposium, 2015.

Muskler

Abbasi M, Hashemipour S, Hajmanuchehri F, Kazemifar AM.  ”Is Vitamin D Deficiency associated with Non Specific Musculoskeletal Pain?”

Glob J Health Sci. 2012 Nov 11;5(1):107-11. doi: 10.5539/gjhs.v5n1p107. Metabolic Diseases Research Center, Qazvin University of Medical Science, Qazvin, Iran
MS
Derakhshandi H1, Etemadifar M, Feizi A, Abtahi SH, Minagar A, Abtahi MA, Abtahi ZA, Dehghani A, Sajjadi S, Tabrizi N. Preventive effect of vitamin D3 supplementation on conversion of optic neuritis to clinically definite multiple sclerosis: a double blind, randomized, placebo-controlled pilot clinical trial. Acta Neurol Belg. 2013 Sep;113(3):257-63. doi: 10.1007/s13760-012-0166-2. Epub 2012 Dec 19.
Thouvenot E1, Orsini M, Daures JP, Camu W.Vitamin D is associated with degree of disability in patients with fully ambulatory relapsing-remitting multiple sclerosis. Eur J Neurol. 2015 Mar;22(3):564-9. doi: 10.1111/ene.12617. Epub 2014 Dec 20.
Duan S1, Lv Z2, Fan X1, Wang L1, Han F1, Wang H1, Bi S3.

 

Vitamin D status and the risk of multiple sclerosis: a systematic review and meta-analysis. Neurosci Lett. 2014 Jun 6;570:108-13. doi: 10.1016/j.neulet.2014.04.021. Epub 2014 Apr 24.

D-vitamin och blodtryck
Kunutsor SK1, Apekey TA, Steur M. Vitamin D and risk of future hypertension: meta-analysis of 283,537 participants. Eur J Epidemiol. 2013 Mar;28(3):205-21. doi: 10.1007/s10654-013-9790-2. Epub 2013 Mar 2.
 
Carrara D1, Bernini M, Bacca A, Rugani I, Duranti E, Virdis A, Ghiadoni L, Taddei S, Bernini G. Cholecalciferol administration blunts the systemic renin-angiotensin system in essential hypertensives with hypovitaminosis D. J Renin Angiotensin Aldosterone Syst. 2014 Mar;15(1):82-7. doi: 10.1177/1470320312471149. Epub 2013 Jan 2.
 
Larsen T1, Mose FH, Bech JN, Hansen AB, Pedersen EB. Effect of cholecalciferol supplementation during winter months in patients with hypertension: a randomized, placebo-controlled trial. Am J Hypertens. 2012 Nov;25(11):1215-22. doi: 10.1038/ajh.2012.111. Epub 2012 Aug 2.

 

D-vitamin och autism